PRIVACY STATEMENT NELSON SCHOENEN

Voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens voor de werving- en selectieprocedure Nelson Schoenen BV:
Door te solliciteren op een vacature bij Nelson Schoenen geef je ons toestemming voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens voor de werving-, selectie- en aannameprocedures. Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens: je achternaam, voornaam(-namen), e-mailadres, en telefoonnummer. Daarnaast vragen we je je CV te uploaden waarin je zelf bepaalt welke gegevens je met ons deelt. Alle persoonlijke gegevens die je met ons deelt noemen we hierna je “Gegevens”).
Bovendien gebruiken we je Gegevens om contact met je te onderhouden en je sollicitatie te verwerken.
We wijzen erop dat je met betrekking tot het verwerken van je Gegevens overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna te noemen “AVG”),

het recht hebt om te weten of we je Gegevens verwerken en dat, indien dit het geval is, je krachtens de AVG de volgende rechten hebt:
• Recht op inzage door de betrokkene (artikel 15 van de AVG);
• Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG);
• Recht op het wissen van gegeven (artikel 17 van de AVG);
• Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG);
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG);
• Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG).
Alle bovenvermelde rechten zijn persoonlijk en kunnen enkel worden uitgeoefend door de persoon die deze Gegevens aan Nelson Schoenen heeft verstrekt.
Voor het uitoefenen van je rechten of andere verzoeken met betrekking tot de verwerking van je Gegevens kun je contact opnemen met de afdeling HR van Nelson Schoenen. Het kan nodig zijn dat we je identiteit moeten vaststellen en je daarom kunnen vragen om bij je verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Nadat je identiteit is bevestigd, wordt deze kopie door Nelson Schoenen vernietigd.
Na het afsluiten van de sollicitatieprocedure mogen je Gegevens maximaal 4 weken worden bewaard. Na afloop van deze periode ontvang je een e-mail met de vraag of je wil dat je Gegevens langer in het systeem worden bewaard, of dat je wil dat je Gegevens uit het systeem worden verwijderd. Wanneer je niet reageert, worden je Gegevens uit onze database verwijderd.
Je Gegevens zullen geautomatiseerd worden verwerkt. Gedurende de hierin beschreven verwerking worden alle passende technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen tegen elke vorm van onbevoegde toegang tot of wijzigingen, openbaarmaking, vernietiging of verlies van je Gegevens, die voor de gehele duur van de verwerking in datacentra in de Europese Unie worden gehost. Tenzij anders bepaald door bestaande wetgeving, regelgeving of rechterlijke uitspraak, is de toegang tot je Gegevens beperkt tot werknemers die momenteel in dienst zijn bij Nelson Schoenen voor wie inzage in en/of gebruik van de Gegevens nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

DISCLAMER

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Nelson Schoenen de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Nelson Schoenen B.V. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving. Nelson Schoenen streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij in haar personeelsbestand. Iedereen, ongeacht geslacht, overtuiging, afkomst of wat dan ook wordt uitgenodigd te reageren op vacatures.
Nelson Schoenen hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met je gegevens. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen en versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Nelson Schoenen en worden opgenomen in onze database.
Nelson Schoenen kan jouw sollicitatiegegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van jouw gegevens, bijv. door jouw CV te bewaren voor het geval er in de toekomst een geschikte vacature ontstaat. Jouw gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Maak dit in dat geval kenbaar door een e-mail te sturen naar [email protected]. Na de periode van 12 maanden worden alle gegevens volledig uit het sollicitatiesysteem van Nelson Schoenen verwijderd.
Job alert

MIS NOOIT EEN VACATURE